Medlemskap via kyrkoavgift från 2025

Nedan följer information som ska vägleda och ge Er information om medlemskapet

Ladda ner Samtycke skatteuttag

Nedan är de viktigaste punkterna att tänka på:

 • Vi går från familjemedlemskap till individuellt medlemskap
 • Samtycke ska inlämnas till styrelsen senast 1 oktober 2024, helst innan
 • Varje individ i familjen ska fylla i ett eget samtycke
 • För barn 0-11 år skriver vårdnadshavare under samtycket
 • För barn och ungdomar över 12 år skriver individen själv under samtycket
 • Uttaget är 1% av den beskattningsbara inkomsten av tjänst, efter grundavdrag
 • Uttag görs för alla över 18 år, när man har en inkomst av tjänst. Men även barn under 18 år ska vara medlemmar för att få medlemsrättigheter.

I bifogat informationsmaterial finns detaljerad information kring övergången till kyrkoavgift.

Styrande lagstiftning

Lag (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund. 

Syrisk Ortodoxa Ärkestiftet fick Regeringsbeslut om avgift till registrerat trossamfund
2012-05-31

Statliga villkor för kyrkoavgift (uppbördshjälp)

Nedanstående är några viktiga krav från staten samt ovanstående lag för att beviljas uppbördshjälp. Bla dessa krav har ställts och kommer även i framtiden ställas på Ärkestiftet.

 •  Bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på
 • Är stabilt och har egen livskraft
 • Ha minst 3 000 medlemmar
 • Registrerat trossamfund
 • Bedriver verksamhet som är förenlig med de normer som råder i samhället
 • Har datoriserat medlemsregister
 • Antagna stadgar och styrelse
 • Individuellt skriftligt samtycke/medgivande om avgiftsskyldighet
 • Ett lämnat medgivande är giltigt till dess det återkallas
 • Information om hur återkallelse går till

 Vad innebär kyrkoavgift?

 • Kyrkoavgiften är ingen skatt
 • Kyrkoavgiften är en medlemsavgift
 • I och med beslutet från regeringen får ärkestiftet ta ut avgiften via skattesystemet
 • Skatteverket räknar ut och hanterar utbetalningar till ärkestiftet

 Hur stor är kyrkoavgiften?

 • Uttaget är 1% av den beskattningsbara inkomsten av tjänst, efter grundavdrag
 • Ärkestiftet har rätt att själva fatta beslut om kyrkoavgiftens storlek.
 • Ärkestiftets årsmöte beslutar om kyrkoavgiftens storlek. Årsmötet består av representanter från alla församlingar.
 • Majoriteten av de andra trossamfunden tar också ut 1% (enligt Skatteverkets hemsida)

 Hur räknas kyrkoavgiften ut?

 •   Tas ut på beskattningsbar inkomst av arbete, pension eller eget företagande, minskad med avdrag för pensionsavdrag, grundavdrag.
 • Kapitalinkomst tex bankräntor, bidrag från socialtjänst, studiebidrag, studielån mm är inte grund för avdrag
 • Man kan gå in på Skatteverket och göra en preliminär beräkning

 Skatteverkets uppgifter

 • Avgiften hanteras som en skatt. Det innebär bl.a. att den ingår i preliminär och slutlig skatt och tas ut för ett helt år i taget. Det är situationen den 1 november som avgör avgiftsskyldigheten för hela det följande kalenderåret.
 •  I början av december varje år skickar samfunden in en datafil till Skatteverket med personnummer för alla som ska betala avgift nästa år.

När dras avgiften från min deklaration första gången?

 • Medlemskapet börjar gälla från 2025-01-01. Detta innebär att det första avdraget på din deklaration kommer att synas 2026. Alltså när du deklarerar 2025 års inkomster.

 Vilka omfattas av kyrkoavgiften?

 • Alla individer över 18 år och som har förvärvsinkomster
 •  För att avgift ska kunna tas ut krävs ett skriftligt samtycke av varje individ.
 •  Alla som är under 18 år är medlemmar i församlingen/ärkestiftet trotts att avgiften inte dras från dem, om de skrivit under samtycke.

 Vad menas med medlemskap i och med det nya systemet?

 • Medlemskap är endast möjligt via samtycke till skatteuttag av medlemsavgiften
 • För att förbli medlem måste varje medlem, oavsett ålder, ge sitt skriftliga samtycke till att medlemsavgiften dras via kyrkoavgift.
 • Nuvarande medlemmar har fram till 1 oktober 2024 på sig att ge sitt samtycke för att bibehålla rätten till alla medlemsrättigheter och avgiftsfria förrättningar.
 • Det gamla medlemssystemet läggs ner. Det nya gäller från 2025-01-01
 • Genom samtycket upptas man som medlem i församlingen och därmed som medlem i Syrisk ortodoxa Ärkestiftet i Sverige och övriga Skandinavien.
 • Grundförutsättningarna för medlemskap i församlingen är att vi går från familjemedlemskap till individuellt medlemskap.
 • Målsman skriver under samtyckesblanketten för barn mellan 0–11 år.
 • Från 12 års ålder ska man skriva under själv.

Vad händer om jag flyttar till en annan församling? Eller kommer från en annan församling inom Ärkestiftet? Eller är besökare från annat land?

 • Vid uppvisande av underlag där man är med i kyrkoavgift systemet i någon annan församling inom ärkestiftet erbjuder vår församling religiösa tjänster/förrättningar i form av dop, vigsel, begravningsgudstjänst och jordfästning, mm, mot en avgift som bestäms vid församlingsmöte eller mot den avgift som ärkestiftet bestämmer på central nivå då den gäller alla församlingar tillhörande stiftet.
 • Samma avgifter tillämpas för besökare från andra länder ifall de kan påvisa att de är medlemmar i någon syrisk ortodox församling i det land och ort de bor i.
 • Samma avgifter tillämpas för nyanlända som inte fått uppehållstillstånd.
 • När du flyttar från en annan församling ska du meddela din gamla församling om flytten.
 • Du ska kontakta styrelsen i den nya församlingen, varvid du får fylla i en ny samtyckesblankett. Denna skickas till Ärkestiftet och skattemyndigheten som registrerar dig som medlem i den nya församlingen.
 • Du betalar aldrig dubbla avgifter
 • Dina skattepengar hamnar hos den församling du är registrerad hos.

 Jag har inte varit medlem i någon församling tillhörande ärkestiftet tidigare, vad gäller för mig?

 • Person som vill bli ny medlem måste lämna in en samtyckesblankett till församlingen senast 1 oktober. Uttag av kyrkoavgiften sker från januari månad ifall samtycket är registrerat hos Skatteverket den 1 november föregående år. Medlemsförmånerna börjar gälla först när skatteuttaget är verkställd.
 • Du ska kontakta styrelsen, det går att få tag på dem i kyrkan eller via kontaktuppgifterna på hemsidan www.stgabriel.se
 • Du får den information du behöver av styrelsen.
 • Villkor för nya medlemmar finns i församlingens stadgar, rutiner.

Vilken nytta får jag av medlemskapet?

 • Endast medlemmar har rätt till församlingens prästtjänster och rätt till medlemsrättigheter och medlemsförmåner.
 • Rätt till avgiftsfria förrättningar (dop, vigsel, begravning, mm.) och rätt till övriga prästtjänster.
 • Rätt att delta i församlingens möten/verksamhet/sammankomster/kör/söndagsskola och kyrkkaffe.
 • Rätt att rösta.
 • Rätt att ingå i styrelse, kommittéer, råd, arbetsgrupper, mm.
 • Rätt att hyra lokalerna för privata sammankomster till förmånlig avgift.

Villkor vid dop?

 • Vid dop av medlemmars barn krävs det att förälder eller målsman har undertecknat samtyckesblankett, i barnets namn, före dopet.
 • Vid eventuella fall där en förälder inte är medlem betalar man halva dopavgiften som årsmötet fastställt för icke medlemmar, före dopet.

 Villkor vid vigsel?

 • Vid vigsel av medlem med icke medlem erbjuds personen att bli medlem och lämna en samtyckesblankett, innan vigseln.
 • Om personen av någon anledning inte vill bli medlem betalar denne halva vigselavgiften som årsmötet fastställt för icke medlemmar.
 • Person som är medlem i en annan kyrka än Syrisk-ortodoxa kyrkan väljer själv om man vill bli medlem och lämna samtyckesblankett. Om personen väljer att inte bli medlem har personen inga medlemsrättigheter eller förmåner i församlingen. Personen betalar halva vigselavgiften som årsmötet fastställt för icke medlemmar.

Villkor vid begravning/jordfästning?

 • Vid begravning och jordfästning ska den avlidne varit medlem i församlingen via skatteuttag.
 • Nyttjande av lokal för begravningsceremonin, kondoleans tillfällen (max två tillfällen, kvällar 17.00-20.00) samt begravnings sammankomsten med mat (fram till kl 17.00) på begravningsdagen ingår i medlemskapet.
 • Om den avlidne inte varit medlem gäller samma regler, som för icke medlemmar.

Övriga frågor?

 • Medlem som tillfälligt flyttat, studerar eller arbetar i annan ort eller annat land måste vara kvar i kyrkoavgift systemet för att kunna förbli som medlem och ha rätt till medlemsförmånerna.
 • Tillfälliga besökare från andra orter eller länder får delta i församlingens alla andliga och profana sammankomster samt kyrkkaffe.
 • Kondoleans-, begravnings- och åminnelse tillfällen är öppna för både medlemmar som icke medlemmar.

Betjäning av icke medlemmar?

Att det finns en betydande förmånsskillnad och kännbara avgifter mellan att vara medlem och icke medlem behövs för att öka incitamentet/motivationen för att så många som möjligt blir medlemmar.

 • Icke-medlemmar betjänas tills vidare enligt gällande förrättningsavgifter som fastställts av årsmötet.
 • Frågan om ändring av villkoren och avgifternas storlek för betjäning av icke medlemmar hanteras vid framtida årsmöten. Den sittande styrelsen föreslår att årsmötet ger nästa styrelse som väljs vid kommande årsmöte i uppdrag att se över och föreslå en avsevärd höjning av avgifterna som icke medlemmar måste betala för tjänster.
 • Icke medlemmar i Göteborg med omnejd kan delta i böner och Gudstjänster men har i övrigt inga andra rättigheter vad beträffar att delta på församlingens möten, sammankomster, verksamhet, söndagsskola, kör eller kyrkkaffe.

Genom att vara medlem

 • Du bidrar till att bevara vår kristna tro och kyrka, vår identitet, historia och kultur åt kommande generationer, såsom våra förfäder lämnat till oss under historiens gång.
 • Du bidrar till att stärka vår kyrka i Sverige.
 • Du bidrar till att stärka vår församlings organisation.
 • Du bidrar till att stärka vår andliga och profana utveckling av församlingens verksamheter för
  • Ungdomsaktiviteter
  • Äldre verksamhet
  • Hemspråksundervisning
  • Kör, diakoni mm
 • Som medlem har du rättigheter att delta i församlingens samtliga aktiviteter.

Observera

 • Medlemmar kan fortfarande lämna frivilliga bidrag och donationer som oavkortad går till församlingen och församlingens aktiviteter.
 • Hyra av lokal och dylikt omfattas ej av avgiften

 Vad händer om jag inte ger mitt samtycke?

 • Du kommer att förlora dina medlemsrättigheter i församlingen och därmed i Ärkestiftet
 • Alla har rätt att delta vid bönetillfällen och gudstjänster oavsett, om man är medlem eller icke medlem.
 • Du som inte ger samtycke till kyrkoavgift får betala för samtliga kyrkliga tjänster. Exempelvis, dop, vigsel, namngivning, begravning, rådgivning, besök och råd av präst mm.
 • Alla tjänster kommer att avgiftsbeläggas. Avgifternas nivå kommer att bestämmas centralt på Ärkestiftet, eller på församlingens årsmöte.
 • Du får ingen rätt att ingå i styrelser och andra arbetsgrupper i församlingen.
 • Du får ingen närvaro och rösträtt vid medlemsmöten.
 • Du får inte delta i församlingens verksamhet, sammankomster, firanden, kyrkkaffe, mm

 Hur gör jag för att dra tillbaka mitt samtycke?

 • Individuell skriftlig återkallelse måste inlämnas till din församling senast 1 oktober för att börja gälla påföljande inkomstår. Färdig blankett finns
 • Församlingen skickar ansökan till Ärkestiftet som i sin tur skickar den till Skatteverket.
 • Återkallelse av samtycke innebär utträde inte bara från församlingen, utan från hela Ärkestiftet. Därmed kommer du också att förlora tillgången till de tjänster och rättigheter som medlemskapet innebär.
 • Länk till återkallelse av samtycke: Återkallelse samtycke

 Vad händer med pengarna som kommer in via skattesystemet?

 • Samtliga pengar utbetalas till ärkestiftet. Detta enligt Skatteverkets regler.
 • Dessa kommer att fördelas på varje församling utifrån vilken församling medlemmen tillhör.
 • Ett datasystem hanterar detta så att varje församling får de pengar dess medlemmar betalar.
 • Avdrag kommer att göras med: Administrativa kostnader, dvs kostnader som uppstår hos ärkestiftet för att få det hela att fungera, ärkestiftets övriga kostnader så som lön till Biskop, representation mm. Ärkestiftets årsmöte beslutar om avdragets storlek varje år.

Vad ska skattepengarna användas till?

Kyrkoavgiften gynnar primärt och till allra största delen församlingen och är nödvändig för att säkerställa församlingens utveckling och framtid. Högre intäkter via kyrkoavgiften skapar goda förutsättningar för att kunna utveckla kyrkans organisation, administration, förvaltning och verksamhet. Högre intäkter löser också behoven av fler ändamålsenliga lokaler.

På lång sikt handlar frågan om den framtida existensen och utvecklingen av både kyrkan och oss som folkgrupp i diasporan.

Eftersom vi idag inte har de resurser som behövs så har församlingen hittills inte kunnat budgetera konkreta planer för en utveckling av kyrkans organisation och verksamhet.

Men församlingen, genom dess ledning, har höga ambitioner att utveckla kyrkans organisation och verksamhet med målet att kunna möta församlingens viktiga behov och önskemål. I dessa ambitioner ingår även att kvalitetsnivån på verksamheten höjs och bedrivs i en mer professionell form. 

Församlingens framtidsvision är att:

 • ha en heltidsanställd präst.
 • ha en andlig ledare att vägleda ungdomar, lära ut kristen lära samt utbilda fler till att bli diakoner.
 • avlöna en lärare/ledare med kompetens inom hemspråksundervisning, identitet och historia.
 • avlöna personal och verksamhetsledare med olika kompetenser för att bedriva meningsfull och bildande verksamhet för barn, ungdomar och vuxna.
 • avlöna personal eller ledare för att bedriva öppen förskola- och söndagsskola verksamhet.
 • bedriva kurs- och lägerverksamhet för familjer och ungdomar samt gruppresor till hemlandet.
 • avlöna en kanslist/administratör.
 • underhålla befintliga byggnader och förverkliga planerna på återstående byggnationer.
 • bedriva hjälpverksamhet och ge stöd till kyrkor och vårt folk vid nöd i hemlandet.

Var hittar jag samtyckesblanketten?

 • Blanketten finns att hämta i kyrkan, kontakta styrelsen
 • Blanketten finns att ladda ner från hemsidan här. Samtycke skatteuttag
 • Om man inte tidigare varit medlem i församlingen/Ärkestiftet ska kontakt tas med styrelsen

 Övriga frågor och funderingar? Eller fick du inte svar på dina frågor?

 • Kontakta styrelsen