Församlingen

Kort om St Gabriel församlingens historia och aktiviteter
Ända sedan vår kyrka grundades har de Syrisk Ortodoxa trosbekännarna under återkommande perioder under historiens gång upplevt trakasserier, förföljelser och utsatts för folkmord i sina hemtrakter, Mesopotamien. Detta var ett av huvudskälen till att man tappade hoppet om en dräglig framtid och började därför emigrera, förr i tiden till de närbelägna länderna i Mellanöstern och under senare tid sökte/söker man en fristad i allt avlägsnare länder i främst kontinenterna Europa, Amerika och Australien.

I början av 70-talet kom de första personerna tillhörande den Syrisk Ortodoxa kyrkan till Göteborg. Så småningom ökade medlemsantalet och behovet av en kyrka var ett faktum. I egenskap av ställföreträdare för patriarken tog Prost (khori) Gabriel Aydin tillsammans med församlingens medlemmar initiativet att grunda den första Syrisk ortodoxa kyrkan, St. Gabriels församling i Göteborg.

St. Gabriels församling som grundades år 1976 är också en av de första Syrisk Ortodoxa kyrkorna i Sverige. Senare utnämndes Prost (khori) Fatrus Ay till församlingens ordinarie präst. Khori Fatrus Ay gick i pension den 1 Jan 2003 (Khori Fatrus Ay gick bort 2009. Må han vila i Frid). Man rekryterade Khori Abrohom Garis som församlingens ordinarie prost och han började sin tjänst 1 mars 2004. Juni 2018 gick Khori Abraham Garis i pension och Abona Suleyman Aslan har vigts till ny tjänstgörande präst i församlingen.

Fram till början av 90 talet hade St. Gabriels församling en liten lokal vid Järntorget som församlingshem. Medlemsantalet hade under de dryga 15 åren ökade kraftigt och dessa var koncentrerade i stadsdelarna, med majoritet i Västra Frölunda. Därför beslöt man, år 1991, att bygga en kyrkolokal som skulle bemöta församlingens behov.

Året därpå 1992, invigdes kyrkan med tillhörande samlingslokal i V. Frölunda. Förutom Gudstjänst, mässor och bönestunder bedrivs olika kurser och aktiviteter inom kyrkans ramar. Kyrkan upplevs som en viktig samlingsplats och fyller en socialt mycket viktig funktion där man har möjlighet att träffas i samlingslokalen både före och eller efter varje gudstjänst eller bönestund.

Varje första söndag i månaden håller man Gudstjänst för församlingens ungdomar. Detta uppskattas väldigt mycket och är välbesökt.

Nytt projekt

Eftersom församlingens nuvarande lokaliteter vare sig är tillräckliga eller ändamålsenliga för församlingens verksamhet i förhållande till församlingens nuvarande och successivt ökande medlemsantal och verksamhet har församlingen därför beslutat att genom om- och tillbyggnad tillgodose nuvarande och framtida lokalbehov. Därför har församlingen anskaffat tomtmark i anslutning till församlingens nuvarande fastighet med syfte att bygga ny kyrka samt som lokaler avsedda för framtida verksamhet. Sommaren 2015 stod den nya kyrkan klar och invigdes i september samma år av den Syrisk Ortodoxa Patriarken.

Projektbeskrivning och status:
Den nya byggnad på sammanlagt 1950 m², uppdelat i två våningar har uppförts nord-väst om den gamla befintliga kyrkan.
Den nya kyrkan kommer att byggas samman med den gamla befintliga kyrkan med en samlingssal, s.k. kyrktorg. Därmed kommer den nya byggnaden och den gamla befintliga kyrkan utgöra en enda enhet. Denna del av projektet ligger i pipeline.

Styrelsen