Medlemsinformation

Göteborg 2021-12-18

MEDLEMSINFORMATION

Från den 1 dec 2021 tillämpades vaccinbevis vid inträde till gudstjänster och andra större sammankomster med fler än 100 deltagare i vår kyrka. Detta gäller även sammankomster och samlingar såsom kyrkkaffet i lokalerna efter gudstjänsten.
Vid sammankomster med färre än 100 deltagare tillämpas aktuella smittskyddsåtgärder som Folkhälsomyndigheten rekommenderar, www.folkhalsomyndigheten.se.

Det är viktigt att alla besökare över 18 år har med sig ett vaccinpass med minst två tagna vaccinsprutor. Antingen på papper från eHälsomyndigheten eller nedladdat digitalt i mobilen www.ehalsomyndigheten.se.
Om man av medicinska, eller andra skäl, inte kan ta vaccin behöver man visa ett läkarintyg som styrker detta. Myndigheterna har aviserat att man kommer att utföra oplanerad tillsyn för att kontrollera att regelmässiga smittskyddsåtgärder vidtagits och efterlevs.

Vi är en stor församling och det kommer många besökare till våra ordinarie gudstjänster. Nu när vi närmar oss Julen med flertalet större gudstjänster och högmässor blir det en ännu större risk för trängsel med många fler besökare.
Kyrkans ledning har övervägt alternativen som finns och kommit fram till att ett vaccinpass är det säkraste, bästa och tryggaste sättet att anordna större sammankomster. Alternativet med endast avstånd och smittskyddsåtgärder hade begränsat antalet deltagare i vår kyrka och det hade varit svårare att försäkra oss om att restriktioner efterföljs. Smittrisken bedöms att vara alldeles för hög.

Genom tillämpning av vaccinpass kan fler delta på gudstjänster, minnesgudstjänster och högmässor. Även om vaccinerade också kan bära och sprida smitta så är risken för att vaccinerade blir allvarligt sjuka mycket lägre.

Vi beklagar djupt att de som inte är vaccinerade nekas tillträde vid de få tillfällen vi måste tillämpa vaccinbevis. De som inte är vaccinerade har möjlighet att följa de ordinarie gudstjänsterna som sänds live via vår Facebook-sida, delta på kvällsbönerna och ta nattvarden efter gudstjänstens slut. I samband med Julen kommer en extra Högmässa anordnas utan krav på vaccinbevis men med avståndshållande och därmed ett begränsat antal deltagare. Kyrkan är också öppen alla dagar för stilla bön, ljuständning och andlig eftertanke mellan kl. 12:00–15:00, bortsett från de tillfällen förrättningar äger rum.

INGET VACCINBEVIS KRÄVS VID (eftersom antalet understiger 100 personer)
:
-Kvällsbönerna (måndag till lördag).
-Dop, vigsel och begravningsgudstjänst som begränsas efter aktuella restriktioner
  Om någon avlider kan familj och anhöriga samlas i kyrkans lokaler
Privata sammankomster som anordnas i kyrkan och dess samlingslokaler måste hålla
  1,5 m avtånd mellan sällskap och ha maxantal deltagare med, vid tiden, aktuella restriktioner. 
– Vid tagande av nattvarden efter Gudstjänstens slut när besökarna gått ut.


Är du i behov av kyrkans tjänster eller hjälp är du välkommen att kontakta oss

Vid andliga frågor och förrättningar: Fader Shlemun Aslan, 0724-038690
Organisations- och verksamhetsfrågor:
Josef Garis, ordf, 0734-225722 / Simon Cetrez, vice ordf, 0704-442441
Ungdomsfrågor: Myden Tanriver, ordf Ungdomsföreningen, 0707-587421

Du kan också skriva till kyrkans mailadress: info@stgabriel.se

Vänliga hälsningar/Styrelsen