Viktig information med anledning av covid-19 (corona viruset)

Styrelsen vidtar, i samförstånd med kyrkans präst och utifrån de riktlinjer som meddelats från stiftet och patriarkatet, åtgärder i förebyggande syfte att förhindra spridning av Covid-19.

Åtgärderna listas på separat dokument och anslås som allmän information på församlingens anslags platser, sociala medier, hemsidan och informeras ut under predikan i samband med Gudstjänster.

Styrelsen följer utvecklingen allmänt i landet och avvaktar de eventuella åtgärder, direktiv och beslut som myndigheter fattar. Vid läge då karantän eller förbud mot större folksamlingar införs och som omfattar kyrkans sammankomster kommer styrelsen ta ställning för vilka sammankomster man måste ställa in när det gäller både religiösa och profana sammankomsterna som bedrivs i kyrkan.

Vi uppmanar både altaransvariga och församlingens hela organisation genom alla sektioners ledningar, funktionärer, personal och andra aktiva inom församlingen att föra vidare informationen inom sin krets och vara uppmärksamma och bistå med att tillse att de tillfälliga reglerna och uppmaningarna efterföljs.

För övrig information kring Coronautbrottet hänvisar vi till folkhälsomyndighetens direktiv och rekommendationer på https://www.folkhalsomyndigheten.se/

 

Beslutad av Styrelsen för st Gabriel församling vid styrelsemöte 11 mars 2020.

Styrelsens information-corona-2020